• تعداد كل تجهيزات : 8712
  • تعداد تجهيزات عضو قطعی : 1845
  • تعداد تجهيزات عضو آزمایشی : 0
  • تعداد تجهيزات غير عضو : 6817
  • تعداد كل آزمايشگاه ها : 386
  • تعداد آزمایشگاه های عضو قطعی : 81
  • تعداد آزمايشگاه های عضو آزمایشی : 0
  • تعداد آزمايشگاه های غير عضو : 305
  • تعداد كل کارگروه ها : 8
  • تعداد اعضای کل کارگروه ها : 531

نسخه بهار فصلنامه تخصصی دانش آزمایشگاهی ایران منتشر شد. با انتشار نسخه جدید فصلنامه تخصصی دانش آزمایشگاهی ایران در بهار 1397، ششمین سال انتشار این فصلنامه آغاز شد. در این شماره از فصلنامه، علاوه بر انتشار مهم‎ترین اخبار فعالیت شبکه آزمایشگاهی، یک استاندارد مرتبط با دستگاه ICP-MS، یک مقاله در زمینه استقرار استاندارد در آزمایشگاه و سه مقاله مختلف در حوزه کاربری تجهیزات آزمایشگاهی، ارایه شده است. ادامه مطلب ...