• تعداد كل تجهيزات : 9004
  • تعداد تجهيزات عضو قطعی : 1844
  • تعداد تجهيزات عضو آزمایشی : 0
  • تعداد تجهيزات غير عضو : 7110
  • تعداد كل آزمايشگاه ها : 405
  • تعداد آزمایشگاه های عضو قطعی : 81
  • تعداد آزمايشگاه های عضو آزمایشی : 0
  • تعداد آزمايشگاه های غير عضو : 324
  • تعداد كل کارگروه ها : 8
  • تعداد اعضای کل کارگروه ها : 544

مشارکت ایران در نشست بین‌المللی مقایسات بین آزمایشگاهی اندازه‌گیری نانوذرات نشست تخصصی برنامه بین‌المللی مقایسات بین آزمایشگاهی اندازه‌گیری نانوذرات، با حضور نماینده ایران و نمایندگان 6 کشور دیگر در بانکوک برگزار شد. ادامه مطلب ...