• تعداد كل تجهيزات : 10587
  • تعداد تجهيزات عضو قطعی : 2220
  • تعداد تجهيزات عضو آزمایشی : 0
  • تعداد تجهيزات غير عضو : 8317
  • تعداد كل آزمايشگاه ها : 474
  • تعداد آزمایشگاه های عضو قطعی : 82
  • تعداد آزمايشگاه های عضو آزمایشی : 0
  • تعداد آزمايشگاه های غير عضو : 392
  • تعداد كل کارگروه ها : 8
  • تعداد اعضای کل کارگروه ها : 699

بیست و ششمین شماره فصلنامه دانش آزمایشگاهی منتشر شد بیست و ششمین شماره فصلنامه دانش آزمایشگاهی ایران ویژه تابستان 98 منتشر شد. ادامه مطلب ...