• تعداد كل تجهيزات : 10022
  • تعداد تجهيزات عضو قطعی : 2190
  • تعداد تجهيزات عضو آزمایشی : 0
  • تعداد تجهيزات غير عضو : 7760
  • تعداد كل آزمايشگاه ها : 453
  • تعداد آزمایشگاه های عضو قطعی : 82
  • تعداد آزمايشگاه های عضو آزمایشی : 0
  • تعداد آزمايشگاه های غير عضو : 371
  • تعداد كل کارگروه ها : 8
  • تعداد اعضای کل کارگروه ها : 681

از خدمات آزمایشگاه آزمونه فولاد تا 50 درصد تخفیف بگیرید آزمایشگاه مهندسین مشاور آزمونه فولاد در اصفهان، به اعضای هیئت علمی و دانشجویان سراسر کشور، علاوه بر یارانه بهار و تابستان شبکه آزمایشگاهی، 20 درصد تخفیف در خدمات آزمایشگاهی ارایه می‌کند. ادامه مطلب ...