آزمایشگاه پژوهشی و تحقیقات کاربردی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

1387

علوم پایه-مهندسی-پزشکی

جعفر ذوالعلی

لاله رضازاده

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  کرمانکرمان

  کرمان، بزرگراه امام خمینی، میدان افضلی¬پور، دانشگاه شهید باهنر کرمان، جنب دانشکده دامپزشکی، آزمایشگاه پژوهشی و تحقیقات کاربردی

  034-33257511 034-33257511

  www.uk.ac.ir

  emc@uk.ac.ir

  آزمایشگاه های استان کرمان
  استاندارد ها